Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord torstvedt

Du svarer ikke på spørsmålet, Anthonsen!

Terje Anthonsen prøver seg på en ny innfallsvinkel i dagens ØP. Han viser til et skoleprosjekt i Ås, hvor man visstnok ikke har betenkeligheter med å bygge fireparallellskole. Denne saken kjenner jeg ikke, men det får være opp til innbyggerne i Ås om de ønsker noe slikt. Mange her i Larvik gjør det definitivt ikke.

Det er uansett påfallende at han heller ikke denne gang gjør noe forsøk på å svare på de spørsmålene jeg kom med i forrige innlegg. For ordens skyld så kan jeg gjenta dem her – i punktform, for å gjøre det enklere:
- Hvordan tror Anthonsen at fagmiljøene i Kunnskapsdepartementet har kommet fram til et anbefalt maksimalt elevantall på 450 elever? Har man «tenkt på et tall»?
- Kan det tenkes at tallet er faglig begrunnet og basert på kunnskap om hva som er best for barn i denne aldersgruppa?

Spørsmålstegnet han har lagt inn i sitt innlegg, sannsynligvis for å så tvil om denne anbefalingen, er for øvrig helt overflødig. Opplæringslovens §9-5 slår fast: «Til vanleg bør det ikkje skipast grunnskolar med meir enn 450 elevar.». Det er med andre ord ingen tvil om hva departementet mener.

Tilsvar til Anthonsen

Terje Anthonsens kommentar i gårsdagens ØP kan man si mye om, men noen punkter må uansett imøtegås. En ting er at han – bevisst? – roter med tallene og angir et altfor lavt elevantall for Frostvedt. 189 elever var antallet i 2008 da skoledebatten startet. For ordens skyld; skolen har inneværende år 223 elever, økende til om lag 235 neste skoleår. Elevtallet har dermed økt med 24 prosent på sju år, noe som gir en klar pekepinn på at skolen har livets rett og snarere bør bygges ut enn legges ned. Denne unøyaktige omgangen med tall er ikke spesielt tillitvekkende, og man kan spørre seg om den er symptomatisk for graden av innsikt i sakskomplekset.

Kommentaren er videre et oppkok av lett gjennomskuelige teknikker for å diskreditere meningsmotstandere. Det frekkeste er kanskje hentydningen til at vi som er motstandere av storskolen neppe kan ha satt oss inn i hva det nye bygget innebærer, men også bruken av løsrevne og anonymiserte sitater vitner om en lite redelig måte å føre debatt på. Jeg kan her og nå berolige Anthonsen med at jeg har satt meg meget godt inn i utformingen av den nye skolen. Sannsynligvis langt bedre enn hva han selv har gjort når det gjelder hvor godt Frostvedt skole fungerer i dag, både pedagogisk og økonomisk.

Det er dessuten slående at han bruker så mye plass på å fortelle om fortreffeligheten ved det nye bygget, samtidig som han helt unnlater å komme inn på det faktum at skolen fullstendig bryter med de anbefalinger som er gitt for skolestørrelse. For å stille spørsmålet direkte: Tror Anthonsen at fagmiljøene i Kunnskapsdepartementet har kommet fram til et anbefalt elevantall på 450 kun gjennom en variant av «tenk på et tall»-metoden? Ser han ikke muligheten for at dette tallet faktisk er faglig begrunnet og basert på kunnskap om hva som er best for elever i denne aldersgruppa? Det hadde vært fint å få svar på om dette er noe tilhengerne av en fire-parallelskole i det hele tatt har reflektert over. Jeg tillater meg å tvile.

Bast og Torstvedt

Det var interessant å lese Hallstein Basts uttalelser i gårsdagens ØP, angående byggingen av ny skole på Torstvedt. Som forventet vil han ha utbygging til fire-parallell allerede nå og hovedargumentet hans er at når man bygger nye skoler er det mange som ønsker seg plass der. Søkningen til nye Mesterfjellet skole fremføres som bevis for dette. Dette er, med respekt å melde, en meningsløs sammenligning. Selvsagt vil det bli stor søknadsinngang til den nye skolen på Torstvedt; vi som bor her har jo ikke noe valg! Med Frostvedt nedlagt er det kun Torstvedt og Mesterfjellet som gjenstår innen rimelig avstand, og på Mesterfjellet er kapasiteten som kjent allerede sprengt.

Det Bast og de øvrige nedleggingskameratene selvsagt burde ha gjort, er å ta konsekvensen av departementets anbefaling om skolestørrelse. De bør også snarest mulig ta innover seg at dette området faktisk har behov for to skoler, først og fremst på grunn av dette med størrelse, men også fordi dette er et område med forventet vekst i befolkningstallet. Det er allerede planlagt en rekke boliger på Hovlandbanen og på Torstvedt. Samtidig er det en kjensgjerning at det i flere år har pågått et generasjonsskifte i Hovland- og Byskogenområdet. Husene her – stort sett eneboliger beregnet på barnefamilier – ble bygget på sent 60-tall og utover på 70-tallet. Det betyr at de som bygget husene her nå er i en alder hvor det er naturlig å flytte, mens nye barnefamilier overtar. I mitt umiddelbare nærområde har dette skiftet foregått i flere år allerede. For tolv år siden bodde det én barnefamilie her, mens tallet nå er 11, med i alt 22 barn i skolealder. Dette mønsteret er det samme i hele området, og gir seg blant annet utslag i at Frostvedt skole opplever en markert økning i søkertallet for hvert år. Dette er banal logikk, og det er både merkelig og urovekkende at et flertall av Larviks politikere ikke evner å se såpass glassklare sammenhenger.

Mot denne bakgrunnen fremstår det som meningsløst å legge ned skolen for å erstatte den med en overdimensjonert koloss, som til tross for størrelsen uansett vil vise seg å være for liten i løpet av noen år. At man som «bonus» får en langt farligere skolevei og raserer det flotte samarbeidet mellom Frøy og Frostvedt gjør det hele bare enda mer håpløst.

Skolenedleggelser i Arendal

Terje Anthonsen er i dagens papirutgave nok en gang frampå med sine betraktninger rundt fortreffeligheten ved skolenedleggelser. Denne gang bruker han sammenslåingen av tre skoler i Arendal som argument, og viser til at elevene her er positive til sammenslåing.

Et hovedargument for motstanden mot den nye skolen på Torstvedt har, i tillegg til raseringen av det verdifulle samarbeidet mellom Frostvedt og Frøy, vært størrelsen. En fireparallellskole på Torstvedt prosjekteres for opp mot 800 elever. Anthonsen kan påstå til det kjedsommelige at den nye skolen ikke blir noen “monsterskole”, men faktum er uansett at Torstvedt skole dermed bygges nesten dobbelt så stor som departementets anbefaling for nye barneskoler. Det er for eksempel ingen barneskoler i verken Bergen, Trondheim eller Stavanger som er i nærheten av en slik størrelse, og da kan man spørre seg om hva som er fornuften i å bygge noe slikt i Larvik med sine drøyt 43 000 innbyggere.

Skolene det vises til i Arendal er til sammenligning av et helt annet kaliber, og en sammenslåing av disse vil gi et elevtall godt under anbefalingen fra Kunnskapsdepartementet. Den største av dem, Eydehavn, har i dag 145 elever, mens Nesheim har 106 og Løddesøl 65. Dette gir en total på 316 elever – noe ganske annet enn det planlagte monumentet på Torstvedtjordet.

Håper på mer nyanserte utspill fra Anthonsen i denne saken framover.

Slå to fluer i ett smekk

La oss gå for ny skole på Torstvedt. Elevene ved Nanset skole trenger bedre plass både ute og inne. Utearealet er på bare 12 kvadratmeter pr elev. Mange har jobbet aktivt for ny skole. Det skal de ha ros for!
La oss gå for at Frostvedt skole fortsetter. Skolen har et uteareal på 50 kvadratmeter pr elev. Skolen er i følge høringsdokumentet den nest billigste skolen i Larvik når det gjelder driftsutgifter pr elev. Mange har jobbet aktivt for å beholde skolen de er svært godt fornøgde med. Det skal de ha ros for!
Går politikerne for dette vil man slå to fluer i ett smekk. Elevene ved Nanset får ny skole og Frostvedt skole blir bevart. Begge parter kan glede seg.
I sept. 2011 skrev Utdanningsforbundet for Torstrand, Mesterfjellet og Byskogen et innlegg i ØP med overskriften Pedagogikk – takk. ”Her er det på alle trinn kuttet ut ett klasserom til fordel for grupperom og åpne soner, slik at det nå mangler klasserom på både småskolen, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skoler som har forsøkt ”spennende og moderne” løsninger har en etter en gått tilbake til klasserom der dette har latt seg bygningsmessig gjennomføre.” Heldigvis ble Utdanningsforbundet hørt.
Det har vært mye snakk om å slå sammen Frostvedt og Nanset til en treparallell som kan utvides til en fireparallell skole. Ender man opp med en fireparallell skole kan det bli 700 elever på Torstvedt skole.
Organiserte lærere ved Østre Halsen skole skriver i sitt høringssvar at de er skeptiske til den foreslåtte skolestrukturen. – Vi opplever at de økonomiske aspektene veier tyngre enn de pedagogiske. Videre ser vi at antall kvadratmeter per elev vil minskes, noe vi er bekymret for. Dersom elevene må omgås i trange rom og korridorer kan dette føre til økt antall konflikter, skriver lærerne. Videre mener de at skoler med over 700 elever er for store, fordi det er vanskelig for elever og voksne å bygge gode relasjoner i skoler i den størrelsesordenen. – Vi stiller oss bak opplæringslovens anbefaling om maksimal skolestørrelse på 450 elever, heter det i høringssvaret.
La oss gå for toparalell skole på Torstvedt og bevaring av Frostvedt skole. Blir det behov for flere skoleplasser p.g.a. stor tilflytting i området, kan man vurdere behovet da.

Skolekamp atter en gang?

Ser i dagens ØP at rådmannen rasler med sablene og vil ha omkamp om vedtaket om å bevare Frostvedt skole. Dette er ikke overraskende, og vi som protesterte mot nedleggelse sist har halvveis ventet på et slikt utspill i flere måneder. Likevel er det selvsagt ikke noen bedre idé å legge ned skolen nå enn det var for 12 måneder siden, da våre (gode) argumenter til slutt vant fram.

Denne gang kan det se ut til at Christophersen skyver Nanset skole foran seg og “truer” med at Torstvedt skole ikke vil realiseres uten en nedleggelse på Frostvedt. Argumentet er tilsynelatende at Frostvedt skole utgjør det fremtidige elevgrunnlaget til Torstvedt, og at det ikke vil lønne seg å bygge nytt der uten å legge ned Frostvedt.

Jeg skal ikke nok en gang ta opp de økonomiske aspektene ved å bygge nytt kontra å utbedre – dette kan man eventuelt komme tilbake til om det viser seg å faktisk bli en omkamp. Jeg vil likevel minne både rådmann og politikere om at Kunnskapsdepartementets retningslinjer om anbefalt skolestørrelse er uendret siden sist. Elevtallet på en eventuell storskole på Torstvedt, dersom denne samler både Nanset og Frostvedt, vil langt overstige disse anbefalingene, og nettopp dette var et av de mest sentrale argumentene for å bevare Frostvedt i fjor. Det som var en dårlig idé i fjor er med andre ord en like dårlig idé i år.