Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord lardal

Vestfold på langs - på den lengst mulige streknigen!

Overskriften er realiteten ved en kommunesammenslåing mellom Lardal og Larvik kommuner. Jeg har bodd 15 år i Østerdalen, så avstander i kilometer er for meg personlig uvesentlig. Det som er interessant er avstander på andre områder.

Vestfold er som fylke arealmessig mye mindre enn feks Rendalen, Vinje eller Stor-Elvdal kommuner.

Allikevel er fylket stort nok til at det er en viss grad av forskjelligheter internt. En kan gjerne kalle det “By mot land” eller “Kyst mot innland” eller mer moderat “Innafor eller utafor E 18”.

For eksempel er kystlinjeproblematikk- bygging i strandsonen, kystverneområder, forurensningsberedskap i forhold til skipstrafikk, båtturisme og havnevesen – temaer som hverken Lardal, Hof, Andebu eller Re (eller folk på Hvittingfoss) behøver å bruke ressurser på.

Ulikhetene kommer også til uttrykk på andre områder – næringsutvikling er to forskjellige verdener i en landkommune kontra en bykommune. Og innafor eller utafor E 18.

Er lykka for en kommuneinnbygger avhengig av kino eller et kulturbygg som tilfredsstiller Riksteaterets krav? Eller for den saks skyld utforminga av kommunevåpenet? Nei.

For meg som innbygger i en kommune er det kvaliteten på tjenestetilbudet som teller, ikke størrelsen på kommunen. Er det opplest og vedtatt at store kommuner driftes bedre enn små? Larvik bruker mindre kroner pr hode enn Lardal, men betyr det at Larvik er en bedre kommune å være innbygger i – uavhengig av alder?

Forskningsresultater viser at samlet tilfredshet øker noe ved kommunesammenslåinger. Men det betyr ikke at alle blir mer tilfredse. Forskerne konkluderer nemlig med at folk i små kommuner kommer dårligere ut ved sammenslåinger. (Monkerud og Sørensen (2010): “Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshet med det kommunale tjenestetilbudet”, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 26:265-296.)

For eksempel fortjener gutta på byggesaksavdelingen i Lardal blomster – hver dag. Makan til løsningsorienterte folk skal du lete lenge etter. Hva er saksbehandlingstida på en byggesak i Larvik? Eller Hof for den saks skyld?

Og her kommer jeg til det som provoserer meg med det politiske flertallet i Lardal kommune. Et øredøvende flertall i kommunestyret har bestemt at vi skal bruke masse penger på å utrede en sammenslåing med Larvik kommune. Ingenting annet. Ikke antydning til alternative løsninger. “Toget har gått” sier ordføreren når det kommer en henvendelse fra Kongsberg kommune om en innlandskommune nord i Vestfold/ sør i Buskerud. Jeg har faktisk ikke skjønt at vi hadde noen billett en gang.

Når svaret er gitt på forhånd, blir et utredningsarbeid å kaste penger ut av vinduet. Flertallet i Lardal kommunestyre skal slå seg sammen med Larvik. Ferdig.

Hvor mye skal Larviksammenslåingsutredningen koste? Kanskje feks kulturskolen i Lardal kunne hatt bruk for de midlene enn så lenge?

Hvor har flertallet i kommunestyret forankret sitt vedtak? I partiprogrammene ved valget 2011? Nei. I spørreundersøkelse? Nei. I rådgivende folkeavstemming? Nei. I folkemøter? Nei.

Det er ubegripelig at Fylkesmann Erling Lae kan sitte i ei styringsgruppe med det mandatet som åpenbart er gitt.

Hallo, Liv Grinde og alle andre innbyggere i Lardal: Toget har ikke nærmet seg perrongen en gang, knapt nok starta. I demokratiets navn, gi meg muligheten til å forholde meg til flere alternative løsninger.

Ellen Ausland Dieset, skattebetaler i Lardal

Maktarroganse og sneversyn i Lardal

Nok en gang viser Lardals politiske ledelse at de ikke ønsker å forlate komfortsonen sin, og at innbyggernes ønsker ikke teller når de forholder seg til kommunereformen som kommer. Fagre ord om innbyggerinvolvering renner ut i lågasanda, mens avgjørelser som vil binde oss til Larvik tas i hui og hast.

I formannskapsmøtet i går (4.11.14;) kom en ekstra sak på bordet ved møtets begynnelse. Rådmannen i Kongsberg Kommune har kommet med en henvendelse til bl.a. Lardal, der de ber kommunene i nordre Vestfold om å vurdere Ytre Sandsvær/Hvittingfoss helt sør i Kongsberg i prosessen videre. Selv om saken var ukjent før møtet ble det gjort vedtak. Ingen grunn til å tenke nærmere over saken i følge flertallet. Rådmannen hadde bare presentert forespørselen for politikerne, men Høyre sørget for at det endte med et vedtak. 4 mot 1:

Bjarne Steen (H) fremmet følgende
forslag til vedtak: Lardal kommune har vedtatt å utrede en
mulig sammenslåing av Lardal og Larvik kommuner. Lardal kommune ønsker ikke å vurdere en
mulig endret kommunestruktur sammen med Kongsberg kommune.

Magdalena
Lindvedt (V) fremmet følgende forslag til vedtak: Lardal kommune er i gang med
utredning i forhold til Larvik kommune.
For å gi innbyggerne det beste alternativet stiller vi oss i første omgang positiv til drøfting om det er
et realistisk alternativ å vurdere og utrede.

Jeg har ingen problemer med å innse at demokrati dreier seg om maktfordeling i politiske fora, og en stemme er en stemme der. Men politikk dreier seg også om demokratisk sinnelag, hvordan og når saker fremmes, taktisk spill og rekkefølge på voteringer, og ikke minst å forsøke å gjenspeile innbyggernes ønsker og behov i praktisk politikk. Jeg har store problemer med å forstå hvorfor flertallet ikke ønsker at innbyggerne skal ha noe å si i den viktigste avgjørelsen Lardal skal ta i moderne tid, og at andre alternativer enn Larvik alene konsekvent har blitt avvist.

Her har Høyre gått i front, og fokusert mer på at de som eneste parti i Lardal pekte på Larvik i lokalvalgsprogrammet ved siste valg, enn på hva folk faktisk mener om saken når de blir spurt om hastverket. Lardals velgere har ikke kunnet si sin mening via stemmeseddelen så langt, når kun ett parti har nevnt sammenslåing med Larvik, og temaet ikke var i fokus før valget. I Høyres program står det at de ønsker å opprettholde Lardal som egen kommune så lenge det tjener innbyggerne best, men nå har de bestemt at tiden er inne, og vil ikke forholde seg til annet enn Larvik. På talerstolen i Lardal kommunestyre har Bjarne Steen uttalt at det ikke er nødvendig å spørre innbyggerne mellom valg, siden demokratiet har fordelt makten og politikerne er suverene forvaltere av den makten. Selv Senterpartiet i Lardal har ikke brydd seg om å stikke kjepper i hjula på Larvikekspressen så langt!

Noen eksempler på hva som har skjedd etter siste valg:
- Ordfører Liv Grinde (Ap) uttaler etter henvendelse fra andre kommuner i indre Vestfold (K-samarbeid) at det kom litt brått på. Hun er overrasket over at Lardal er glemt, og mener at Lardal må skyndte seg for å ikke utelukkes fra et slikt initiativ. I KS blir det vedtatt å innlede samarbeid, med et par unntak om målsetningen om sammenslåing. Stokke og Andebu tok samme forbehold.
- Da media skriver at samarbeidsavtalen mellom kommunene kan innebære sammenslåing trekker Lardal seg raskt, uten å vurdere om andre kommunesammensetninger enn det opprinnelige forslaget kan være aktuelle.
- Høyre fremmer forslag om å kontakte Larvik spesielt.
- Larvik stiller seg åpne, og prosessen starter med et møte i Lardal. Der tas det ingen avgjørelser, men man blir i det minste enige om at det er en god idé, og at navnet må bli Larvik selv etter en sammenslåing.
- Ordfører Liv Grinde står fram i ØP med idéen om at hele kommunevalget i 2015 bør utsettes, så vi ikke belaster ev. nye representanter med en komplisert politisk prosess før den er helt i boks.
- Ordfører Liv Grinde sier dagen etter til ØP at hun har pratet med Bjarne Steen, og andre opposisjonspolitikere, og har kommet til at utspillet var lite demokratisk. Hun vil ikke under noen omstendighet fremme det igjen.
- Ordføreren tar opp spørsmålet om hvordan et nytt kommunevåpen bør se ut i møte med Larvik.
- Ordføreren legger fram en sak for formannskapet ved møtets start. Kongsberg ønsker at lardal skal vurdere framtida til Hvittingfoss/Ytre Sandsvær i forbindelse med kommunereformen, og det nevnes:

Det opplyses om at
formannskapet i Kongsberg kommunes intensjon er «å komme på banen» før prosessene har
kommet for langt.

- Prosessen har tydeligvis kommet for langt i Lardal, siden formannskapet i går nektet å forholde seg til henvendelsen, med den begrunnelse at vi allerede har en prosess gående med Larvik.

Konklusjon:
Lardals sittende kommunestyre nekter å forholde seg til den nye kommunereformen når de ikke vil vurdere andre alternativer enn Larvik. De velger å ikke vurdere ulike alternativer uten å argumentere for det, og er tause når de møter motstand.

Uten å rådføre seg med innbyggerne, uten at velgerne hadde alternative syn på saken ved siste valg, uten at folk flest vet hva som foregår, har politikerne i Lardal med få unntak i praksis arbeidet for at alle andre alternativer enn Larvik og Lardal skal utelukkes. Det er kun Venstre som aktivt har forsøkt å utsette et endelig vedtak om sammenslåing med Larvik til etter valget 2015. Ikke fordi de nødvendigvis er motstandere av en slik løsning, men fordi det er en avgjørelse som må være demokratisk og inneholde mer enn ett alternativ! Hvordan skal en befolkning kunne påvirke et så viktig valg for bygdas framtid når politikerne konsekvent har utelatt alle andre alternativer?

Resten ser ut til ønske at den viktigste avgjørelsen Lardal skal ta i moderne historie skal foregå i stillhet, før valget og uten annet enn ett folkemøte. Kanskje er de åpne for nok et symbolsk folkemøte, eller to, for syns skyld?

Demokratiforståelse i Lardal

Jeg har kommet med noen betraktninger rundt demokratisk praksis i Larvik og Lardal før; og nå føles det nødvendig igjen. Kort fortalt er det grunn til å tro at prosessen mot en eventuell kommunesammenslåing med Larvik går for fort til at det blir mulig for velgerne i begge kommuner å påvirke resultatet. Det er dårlig lokaldemokrati, selv om ingen lov er brutt.

Hvordan og hvorfor dette hastverket har oppstått er ikke godt å si, men min private konklusjon er at det må dreie seg om manglende demokratisk vilje hos flertallet av våre folkevalgte. Det er en drøy påstand, og kanskje er det bare følelsen av maktesløshet overfor den “uunngåelige” absorbasjon av Lardal i Larvik som har overmannet mange av politikerne i Lardal?
I kommunestyremøtet nå, tirsdag 23. september, ble det endelig vedtatt at alle partier skal være representert på noen nivåer, ikke bare formannskapet. Det fører til at alle velgere har en representant tilstede, og det skulle bare mangle. Samme forslag ble nedstemt i vinter, men etter at kommunestyret i Larvik vedtok å involvere SV forrige uke var stemmingen en annen i Svarstad på tirsdag, heldigvis.

Litt om historien: Ved forrige kommunevalg var det knapt noen velgere, eller politikere, som så for seg at Lardal skulle ende med en kommunesammenslåing i løpet av valgperioden. Derfor sto det heller ingenting i programmene om temaet, unntatt høyres holdning om å se mot Larvik etterhvert. Det var ikke et tema som preget debatten, eller ble framhevet av noen før valget 2011. Siden den gang har Lardal havnet litt bakpå, og var tilsynelatende uforberedt da de ulike K-alternativene i indre Vestfold ble organisert. Kommunestyret vedtok at det var en god idé å se nærmere på hva dette ville innebære, og slo samtidig fast at det ikke var en bindende intensjon om sammenslåing i vedtaket, ved å reservere seg mot et par punkt i intensjonsavtalen. I samme møte (?) ble det også vedtatt å kontakte Larvik for å ha flere alternativer å forholde seg til.

Nå er situasjonen den at Lardal i praksis ikke har andre alternativer enn Larvik. Det er et naturlig alternativ, og kanskje det beste, men det er ingen som har sett nærmere på hvilke alternativer vi kunne hatt. Både som frittstående kommune, med utvidet samarbeid, og i andre sammensetninger med nabokommuner og -bygder. Det kan se ut som om viljen til å ta kontroll over egen framtid ikke er helt tilstede i Lardal.
Derfor er det ekstra viktig at de fine formuleringene om å forankre avgjørelsen i folket, og innvolvere innbyggerne ikke bare blir ord. I siste kommunestyremøte i Lardal ble et forslag om at et prinsippvedtak om kommunesammenslåing med Larvik ikke kunne skje før etter valget 2015 nedstemt. Det er helt uforståelig for meg. Flertallet forbeholder seg mao. retten til å gjøre et irreversibelt vedtak om full sammenslåing med Larvik før velgerne har sagt sitt.

Det har ingen økonomisk konsekvens for noen av kommunene å vente til etter valget. Regjeringen legger selv opp til avgjørelser i kommunereformen høsten 2015. Utredningen om hvilke oppgaver kommunene forventes å ha framover kommer ikke før de tider heller, om jeg har forstått det rett. Et endelig prinsippvedtak om kommunesammenslåing med Larvik før alle fakta er på bordet, og velgerne har sagt sitt er arrogant hvis det er det det ender med.

Ordfører Liv Grinde har for litt siden luftet idéen om å utsette hele valget neste høst. Offentlig! Med den begrunnelsen at det kunne bli veldig belastende for et nyvalgt kommunestyre å håndtere en slik komplisert sak, om jeg forstod det rett. Det er jo helt bak mål, og ble raskt dementert i ØP dagen etter da hun uttalte at reaksjonen fra opposisjonen har fått henne på bedre tanker, at det ikke var skikkelig gjennomtenkt og at det ikke blir aktuelt med flere slike tanker framover. Dagen før så hun ikke noe demokratisk problem ved å utsette et vanlig kommunevalg. Bjarne Steen fra Høyre har tidligere sagt i KS på spørsmål om innvolvering av innbyggerne, at mellom valg er det vi politikere som bestemmer.

Det er riktig tankegang fra Steen, det er slik demokratiet virker, men jeg forstår fremdeles ikke hvorfor det da skulle være noe problem at den viktigste avgørelsen i lardals nyere historie skal utsettes til etter neste valg, da alle partier kan synliggjøre hva de mener om prosessen før folk går til stemmeurnene. Det er bare på den måten innbyggerne i Lardal kan sitte igjen med følelsen av å bli tatt på alvor. Uansett utfall, gitt på forhånd eller ikke, skal lardals befolkning ha et ord med i laget om dette skal føles riktig og rettferdig for alle. Det er ikke nok med en spørreundersøkelse og fine ord hvis den biten skal på plass.

Hvorfor slik stress med kommunesammenslåing for Lardal?

Regjeringen mener at det bør bli færre kommuner. Regjeringen ønsker prosess og inkludering av innbyggerne og mener at prosessene ofte trenger minimum ett år. Det er ikke noen tidspress for Lardal eller noen annen kommune å endre noen grenser.

Lardal skårer best i Vestfold i siste kommunebarometeret som sammenligner landets kommuner på tjenester og økonomi. I landet er Lardal på 15e plass som beste kommune. Da blir det enda mere uforståelig å se forslaget fra rådmennen og ordførene til det første felles formannskapsmøtet på torsdag 28/8 kl 0900 på Høyt og Lavt, som er et åpent møte. Forslaget legger opp til hva utredningen om en sammenslåing skal se på, involvering og milepæler frem mot en sammenslåing. Forslaget til møtet ønsker høyt tempo og at man skal ha et endelig vedtak om sammenslåing i kommunestyrene allerede i Mai 2015. Den prosess og involvering som foreslås for Lardal er ett folkemøte og evt en spørreundersøkelse.

Frem til nå har ikke Lardal gjennomført noen forankring eller involvering av innbyggerne. Alternative konstellasjoner som Lardal hadde kunne bli en del av eller samarbeide med i fremtiden er valgt bort uten utredning eller spørsmål til hva innbyggerne ønsker. Venstre har hele veien foreslått involvering og at man skal holde dørene åpne for flere alternativer, inklusive å bestå som egen kommune. Dessverre har våre forslag falt 16 mot 1 stemmer på alle punkter.

Når Lardal nå står med ett ben i egen kommune og ett ben i oppstarten av en utredning med Larvik om sammenslåing ønsker vi at utredningen skal belyse alle for- og bakdeler for innbyggerne, både ved å fortsette som idag, ha mer samarbeid mellom kommunene eller slå seg sammen. Underveis i utredningen bør innbyggerne i Lardal og Larvik få tilsendt eks en spørreundersøkelse, hvor man kan lese om utfordringene og muligheter og hvor man og kan komme med inspill om flere tiltak og løsninger for en bedre kommune. Den ferdige utredningen bør siden sendes på høring til alle lag og foreninger og innbyggere. I valget 2015 bør innbyggerne kunne gi sin mening om fremtidens Lardal gjennom å stemme på det partiet og representanter som representerer sin oppfatting i kommunestruktursaken.

Vi har tid. I tillegg virker det noe underlig å ta stilling i mai 2015 til sammenslåing, før stortinget har avklart om og evt hvilke nye oppgaver kommunene må mestre i fremtiden.

Magdalena Lindtvedt, Kommunestyrerepresentant Lardal Venstre
Terry Gabo, Leder Lardal Venstre

Lardal maler seg inn i et hjørne

25. februar sørget flertallet av de folkevalgte i Lardal for å male seg inn i et hjørne, og malingen er av en ekstremt saktetørkende type. I praksis var vedtaket om å ensidig utrede Larvik som eneste vei framover, ikke bare å male seg selv inne, men også et uttrykk for mangel på ledelse og demokratisk vilje i kommunens politiske liv.
Les mer…

Lardal - med huet i lågasand?

Andebu, Re, Holmestrand, Hof og Stokke har offentliggjort at de sikter på en kommunesammenslåing. Lardal er ikke nevnt. Ordfører Liv Grinde sier til ØP at kommunen har vært tydelig på at Lardal kanskje vil være med, og er overrasket over at det ikke tas med i planene.

Enten har Lardals ambassadører ikke vært deltakende og dyktige nok til å bli hørt i prosessen, eller de er bevisst utelatt av andre hensyn.
Var Lardals administrasjon og politikere uforberedt på dette, siden ordføreren virker overrasket? At Lardal kommune ikke kan bestå helt som før vet alle, og deler av administrasjonen er allerede satt bort til andre kommuner.

I følge ØP sier Liv Grinde at dette spørsmålet har vært diskutert innad over lengre tid og at diskusjonen vil være viktig når de skal bestemme seg for noe. Samtidig sier hun:

Vi må naturligvis bestemme oss raskt for hvilken retning vi velger å gå, men dersom vi bestemmer oss for sammenslåing, føler jeg meg trygg på at Lardal er ønsket i det fellesskapet.

Det er en defensiv holdning. Hvordan skal denne konkrete retningen avgjøres raskt på demokratisk vis, og hva er alternativene?
Ved kommunevalget i 2011 var partienes lokalvalgsprogram enten helt generelle, eller hadde ikke med temaet i det hele tatt, og ingen politikere kom på banen rundt noe av det viktigste Lardal må forholde seg til i nær framtid.

Enten man tror på fortsatt drift av Lardal som egen politisk enhet, eller om man mener at kommunen bør sammenslåes med andre – en felles holdning kan ikke utsettes mye lenger. Konkrete avtaler og detaljer kan fremdeles vente, men hvis Lardal ikke skal ende som en uønsket parasitt hos de større må fler enn ordføreren våkne, så vi ikke blir stående som husmenn med lua i hånda når verden endrer seg fortere enn vi liker.

Fra Sky til den kinesiske mur

(Liselotte Aune Lee, fylkestingsrepresentant for Vestfold Arbeiderparti)

Vi har akkurat sådd karse. Det vokser fort (og dør fort). Noen ting tar lenger tid. Enten det er forsvar mot fiender, eller det er døden eller kjærligheten. Den kinesiske mur. Pyramidene. Taj Mahal. Et sted midt imellom karse og den kinesiske mur finner vi… Vestfoldbanen.

Noen ting tar så lang tid at vi først og fremst bygger det for dem som kommer etter oss. For elevene ved Langangen skole, klarinettistene ved kulturskolen i Larvik, musikkelevene ved Thor Heyerdahl vgs. E18 gjennom Vestfold og Vestfoldbanen er blant dem. I dag har vi åpnet E18-parsellen Sky – Langangen. For meg var det en feiring av alle de flinke folka som har vært med å flytte 2 mill. kubikk stein, bygge 4 doble tunneler og 6 langsgående bruer. En fornøyd ordfører Rune Høiseth – og statsminister Jens Stoltenberg og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kom for å feire med oss. Barna og ungdommene som sang og spilte under åpningen er dem vi bygger veien for.

Samtidig arbeider vi like jevnt og trutt med Vestfoldbanen. Selv om du kanskje ikke “ser det”. Jernbane er også noe vi bygger vel så mye for neste generasjon som for oss selv. Men det er mange valg,valg,valg… Akkurat nå ligger det ute en utredning om “konseptvalg” for jernbanen i Vestfold. Høres tørt og kjedelig ut, det er sikkert. Men det dreier seg om viktige ting som synes veldig godt: Hvor skal folk bo? Hvor skal de reise for å komme på jobb og skole? Skal vi smelle en jernbanebro over hele Borrevannet? Skal vi ha togstasjon i kjeller’n på Bakkenteigen? Hva betyr det? Vi vet det er usikkerhet ved grunnforholdene. Drar det ut proppen til Adalstjern? Hva med Farriskilden? Hva skal til for å dra ut proppen der? Bye,bye Farris?

Det er kjempeviktig at arbeidet med konseptvalgutredningen (og behandlingen av Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023, som handler om å binde penga opp!) fortsetter å satse på Vestfoldbanen. Det er ikke noe fylke som har fått så mye penger til jernbane som oss av Jens, og det vil vi selvfølgelig skal fortsette. Høyt oppe på lista skal vi fortsatt ha dobbeltspor fra Oslo til Grenland. Fordi det er skikkelig viktig. For flere enn bare folk i vårt fylke.

For oss i Vestfold Arbeiderparti er det viktig at dagens stopp og stasjonsmønster opprettholdes som et grunnlag for “valg av konsept”. Det betyr at vi skal ha stasjonene våre, selv om ikke alle tog stopper på hvert av dem. Ny moderne Vestfoldbane skal betjene Intercity-, lokal-, gods- og fjerntrafikk. Alternativer hvor Skoppum/Horten og Stokke blir uten stasjon kan ikke vi akseptere. Det vi har lagt til grunn i Tønsberg og omegn er en nedsenket stasjon og trasè under Nøtterøy og Vestfjorden.

Jernbaneverket vil utrede videre tre ulike traseer – eller linjeløp om du vil – gjennom Horten kommune. Ut fra det vi vet nå tenker vi at dobbeltspor med stasjonsetablering “Skoppum vest” er det som bør prioriteres. Fordi det er der det er muligheter for å bygge videre for framtida. Selv om stasjon på Bakkenteigen høres fornuftig ut for mange; – men der er det ingen videre muligheter for å bygge og bo. Borreparken ned mot vannet vil vi ikke ofre, og heller ikke verneområdet bak skolen. I midten er det trangt om saligheta.

Dagens stasjonslokalisering i Sandefjord vil vi opprettholde. I Larvik er det viktig at vi får løsninger som gjør at Farriskilden og Bøkeskogen bevares. Ny Larvik stasjon må være sentrumsnær og vi må ta vare på framtidas behov for godstrafikk med jernbane til og fra Larvik havn. Fordi Larvik havn er en av Norges største (og da tenker jeg ikke bare på båten til smørrebrød og Legoland).

Og der nede på terskelen til Telemark – der vil vi se starten på å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Det er litt lenger fram, kanskje. Men noen ganger må man rette ryggen og se langt fram hvis man skal bygge framtida. Sånn er det å bygge kinesiske murer. Det har vi tenkt til å fortsette med.