Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord ideologi

Skatt, ideologi og illusjoner

Da president Reagan tidlig på 1980-tallet innførte skattelette for de mest velhavende i USA, forsto de at folk kunne reagere fordi det nødvendigvis ville gå ut over viktige offentlige oppgaver. Derfor måtte man forsøke å finne forklaringer som folk ville godta.

I tillegg til å redusere marginalskatten på inntekt fra arbeid og kapital, bygde Reagans økonomiske politikk på ytterligere tre hovedpunkter: å redusere veksten i statens utgifter, å redusere statlig regulering av økonomien, og å redusere inflasjonen ved å kontrollere pengemengden. For Reagan var (velferds-) staten selve problemet og måtte derfor ”vingeklippes”.

Hovedforklaringen deres ble, slik professor Arthur Laffer hadde postulert, at en skattereduksjon ville føre til at statens samlede inntekter øke, ikke ble mindre. Laffer tok utgangspunkt i at hvis staten ikke pålegger folk å betale skatt, så får staten heller ingen inntekter; og hvis skatten utgjør hele inntekten til folk, ville de ikke bry seg med å skaffe seg noen inntekt, og staten får da heller ingen skatteinntekter. Et eller annet sted mellom disse to ytterpunktene mente han at statens samlede skatteinntekter ville være størst. Han tegnet en kurve på frihånd som viste at med økende skattesatser ville statsinntektene først stige, for deretter å falle. Han mente videre at skattesatsene i USA allerede lå høyere enn hva som ville gi mest skatt og følgelig ville en reduksjon i skatten gi staten høyere inntekter. En forklaring de rike grep begjærlig og få andre tydeligvis stilte få spørsmål ved, uten at forklaringen hans hadde noen rot i virkelighetens verden.

På lignende vis påstår tilbudssideøkonomene at ved å redusere marginalskatten på lønn og kapitalinntekter, vil arbeidsinnsats og sparing øke, og dermed også produksjonen. Dette skulle gi staten økte skatteinntekter og skatteletten ville således betale seg selv. Reagans budsjettsjef, David A Stockman, skrev imidlertid i ”Politikkens triumf” at tilbudssidens økonomi bare kunne gjennomføres hvis det ble foretatt store innskrenkninger av velferdsstaten, hvilket også var et mål for de konservative.

Slike illusjoner som at reduserte skattesatser vil gi økte statsinntekter, er viktige fordi de i stor grad former våre inntrykk som i sin tur gir retning til våre tanker, holdninger og handlinger, selv om illusjonene mangler ethvert vitenskapelig grunnlag. Illusjonene bør i tillegg inneholde en sosial unnskyldning for uhindret og uhemmet å strebe etter og besitte rikdom, som de hevdet ville ivareta viktige sosiale formål – for regner det på presten, så drypper det også litt på klokkeren. Man måtte også finne forklaringer som ikke skapte konflikter mellom de rike og de som bare er velstående. Dertil måtte man finne en unnskyldning for å unngå at det offentlige ble stilt til ansvar for de fattige og deres problemer. Derfor måtte de fattige på lett anskuelig vis fremstå som ansvarlige for sin egen skjebne. Mye av dette ivaretas ved en doktrine som tilsier at det offentlige ikke bør gripe inn, for eksempel ”laissez faire” , Adam Smiths ”the invisible hand of the market” eller markedets såkalte selvregulerende evne.

Med slike forestillinger og forklaringer ville man vinne, og vant, flertallet av velgerne og unngå at de tilfredse protesterte – og fortsatt får politikere og media være mer opptatt av de rikes problemer (formueskatt og inflasjon) enn av de fattiges.

Har ideologiene gått ut på dato?

Ideologier, en stor del av politikken både her i Larvik, på Stortinget og internasjonalt, kan ofte gi oss en forklaring på hvorfor vi har de partiene vi har, og hvorfor vi stemmer som vi gjør, eller ikke stemmer i det hele tatt.
Les mer…

Gamle ideologier på lokalt sidespor

Nye Larvik Høyres ideologiske førstedame, Lene Westgaard-Halle slipper oss inn i sine ideologiske kartbøker i ØPs kommentarspalte, tredje juledag. Det er naturligvis interessant for mange når en lokal politiker med maktambisjoner, deler sine tanker om grunnleggende politiske krefter med ØPs lesere.
Les mer…

Et varmt og godt samfunn med Høyre

Konservatismen er en varm ideologi, en varm måte å tenke på, et varmt samfunnssyn.
Konservatismen setter deg og meg i sentrum, familien og våre nærmeste. Den setter mennesker i sentrum, og ikke staten, slik blant annet sosialismen gjør.

Staten vil aldri kunne gi den varmen og tryggheten medmennesker kan gi hverandre, slik du kan gi dine nærmeste, og dine nærmeste kan gi deg.
Det staten derimot kan gjøre, er å legge til rette for at alle får muligheten til å leve et trygt og godt liv. For å legge til rette for et varmt, trygt og godt samfunn for alle innbyggere, må staten konsentrere seg om de gruppene som møter utfordringer i forhold til dette.

Staten skal være et sikkerhetsnett som trygt tar imot de som i perioder møter vanskeligheter, for så å hjelpe disse individene tilbake i en god hverdag. Staten skal ikke være et finmasket nett som fanger absolutt alle innbyggere, enten de vil eller ikke, og som smører sine ressurser som et tynt, nesten usynlig lag, utover alle disse individene. Staten, og politikerne som styrer den, skal hjelpe de med behov for hjelp.

Innen skolen er det viktig at eleven blir satt i sentrum, og det blir tatt hensyn til hvert enkelt individs behov og ønsker. Vi må legge den kollektivistiske tankegangen bak oss, ingen elever er like, og det er derfor heller ikke noe mål å behandle alle likt. Det som skal være likt i skolen, er elevenes muligheter for å lykkes. Først da kan vi si at vi har en god skole.

En trygg og verdig alderdom er et tema som dessverre er alt for ofte oppe i media. Ikke fordi temaet i seg selv ikke skal diskuteres, men fordi dette burde være en selvfølge! Vi har en plikt til å sørge for at de som bygget landet ikke skal lide i sitt livs høst, men glede seg over hverdagen og det den bringer med seg.

Konservatismen setter deg og meg i sentrum, konservatismen setter et varmt og godt samfunn i sentrum, og det er dette Høyre jobber for hver eneste dag.

av Lene Westgaard-Halle
Leder, Larvik Høyre