Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord barnehager

Familien bygget og bygger landet

Ideologier på avveie er svært farlig for enhver nasjon. I Norge har kulturmarxismen (som overfører marxismen inn i alle kulturelle aspekter) god grobunn etter at 68tterne overtok mye her i landet. En avkristnet generasjon sitter nå i posisjoner over hele landet og sist ut nå i Østlands-Posten kom et angrep på nasjonalstatens fundament avlevert fra Dag Terje Andersen (DTA).

Finansiering av barnehagesektoren

Til Utdanningsdirektoratet

Organisasjon for Private barnehager i Larvik består av daglige ledere i 20 private barnehager i Larvik kommune. Med dette brevet ønske vi å utrykke vår bekymring for utviklingen i barnehagesektoren i Larvik kommune etter overgang til rammefinansiering.
 
Nye presiseringer og ulike tolkninger av regelverket samt tidspress og feil i beregningene fra kommuneadministrasjonen har ført til mildt sagt uforutsigbare driftsvilkår for de private barnehagene.
 
Samtidig ser vi at dårlig kommuneøkonomi påvirker hele barnehagesektoren. En krone spart i de kommunale barnehagene er i realiteten to kroner spart for kommunene. Motsatt får det også større økonomiske konsekvenser for kommunene hvis de kommunale barnehagene overskrider sine budsjetter. En direkte konsekvens i Larvik kommune, slik har vi forstått det, er at de kommunale barnehagene opplever å ha fått svært vanskelige driftsvilkår etter overgangen til rammefinansiering.
 
I meldingen fra utdanningsdirektoratet som ble sendt ut til alle landets barnehager, kommuner og Fylkesmenn 14.8.2012, står det at UDIR denne høsten blant annet skal jobbe med tilskudds – og regelverksforandring. Organisasjon for Private barnehager i Larvik er opptatt av at alle barn har rett til et likeverdig barnehagetilbud av god kvalitet uavhengig av hvor i landet de bor, og uavhengig av om de går i privat eller kommunal barnehage. Etter overgangen til rammefinansiering er det store variasjoner mellom kommunene i hvordan forskriften praktiseres.
 
Vi mener det er avgjørende at sektoren nå får et mer presist regelverk som sikrer reell likverdig behandling og forutsigbare driftsvilkår for alle barnehager. Et nytt og forbedret regelverk er en forutsetning for å kunne satse på langsiktig arbeid og kvalitets- og kompetanseutvikling i landets barnehager.
 
Organisasjon for Private barnehager i Larvik er derfor fornøyd med at Utdanningsdirektoratet nå skal se på regelverket for tildeling av tilskudd på nytt. Hvis våre erfaringer med gjeldene regelverk kan komme til nytte stiller Organisasjon for Private barnehager i Larvik seg gjerne til disposisjon i dette arbeidet.
 
Vennlig hilsen
Ann Christin Johansen
Leder
Organisasjon for Private barnehager i Larvik

Mest til de minste

Det kan ikke være lett å velge når alle partier lover mer til alle. Venstre er ikke som alle andre. Vi har valgt å prioritere skole og oppvekst. Hvor lurt er det å støtte et parti som lover mer til alle gode formål? Vi håper selvfølgelig å bli et stort parti etter høstens valg.
Les mer…

Ikke spis såkornet

Larvik kommune er sulteforet. Larvik er nr 7 på Kommunal Rapport sin ”fattigliste” som ble publisert for et par uker siden. Det betyr at det nesten ikke finnes andre kommuner som har så lite penger å drive for som Larvik. Skolen har tatt en stor del av regninga så langt. I framtida er det de kloke hodene til våre barn vi skal leve av. La oss ikke spise såkornet vårt! I dårlige tider må vi verne om våre barns oppvekst og utdanning.
Les mer…

Tilskudd til barnehager i Larvik

Fredag 4. mars skriver Østlands Posten at rådmannen vil kutte i skolen med 2,8 millioner, for å dekke opp tilskudd til private barnehager. Dette faller ikke i god jord i det politiske miljøet, og Organisasjonen for Private barnehager i Larvik (OFPB) har stor forståelse for disse reaksjonene.
ØP skriver at kommunen må finne 11,1 millioner for å gi i tilskudd til private barnehager, etter at tilskuddsordningen ble endret med virkning fra 1. januar 2011. I realiteten burde budsjettposten for finansiering avbarnehager i Larvik allerede hatt en større ramme da budsjettet ble godkjent.
Nå har ikke rammefinansieringen av barnehager kommet som en overraskelse, hverken på kommunene, politikerne eller eiere og drivere av private barnehager, men selve utregningsmodellen ble forespeilet sent i 2010, og i veldig kort tid før den skulle tre i kraft. Det har vært en ufordrende jobb i å forstå modellen, og finne grunnlaget som skal benyttes, for å regne ut tilskudd i kommunale og deretter private barnehager.
OFPB har siden forslaget om rammefinansiering av private barnehager kom, jobbet hardt for å bevare det øremerkede tilskuddet for barnehager. Gjennom reportasjer i ØP og i høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet, har OFPB gitt uttrykk for klar bekymring om konsekvensene av en uforutsigbar økonomi, men har på lik linje med bl.a. Private barnehagers Landsforbund og andre høringsinstanser, blitt nedstemt, og rammefinaniseringen er idag et faktum.
Larvik kommune var tidlig ute, sett i sammenlikning med andre kommuner, med å presentere tall ifht driftssatser og kapitaltilskudd. At de også brukte tall fra september 2010, som ikke ville være reelle med tall pr 15.12.2010, som skal ligge til grunn i modellen for utregninger for 2011, førte til stor usikkerhet rundt rådmannens forslag til kommunestyremøtet i desember. Det viser seg etter at 15.12 registreringen er endelige og korrekt, at tilskuddet til private barnehager er langt høyere enn den rammen rådmannen hadde lagt inn i budsjett.
OFPB har siden november hatt dialog med de politiske partiene, og har informert om både reelle fakta og konsekvenser rundt tilskudd til barnehager i Larvik. Vi har møtt stor velvilje blant polikerne, og er lovet at barnehager skal prioriteres og ivaretas for å opprettholde drift og kvalitet. Vi setter nå vår lit til politikken i Larvik.
I rådmannens forslag til vedtak for kommunestyremøtet 23. mars, er det ingen endringer slik OFPB ser det. Det som fører til økning i tilskuddsrammen for private barnehager, avhenger av et høyere antall barn inn i barnehagene pr 15.12, samt at registreringen av antall barn i de kommunale barnehagene nå skal være korrekte. Budsjettrammen for de kommunale barnehagene danner grunnlaget for de private, og jamført tilskuddsordningen for private barnehager, skal de pr 2011 ha minimum 89,25% av hva kommunale barnehager får av midler til å drive. Dette er ikke likeverdig behandling, og OFPB forstår at forskriften legger opp til økning mot 2015.
Rådmannens forslag etterlater kun 12 à 46 barnehager på minstesats 89,25%, disse er utelukkende private, da kommunens 20 barnehager fullfinansiere. De barnehagene som i 2010 har mottatt høyere tilskudd enn minimumssatsen vil få tilskudd etter samme prosentsats i 2011. I Larvik kommune er det 9 private barnehager som vil motta mer enn minimumssatsen i 2011. Resterende barnehager er familiebarnehager som blir beregnet ut i fra 100% på drift og får nasjonal sats på kapitaltilskudd. Dette er ikke likeverdig behandling og oppleves ikke som akseptabelt og rettferdig.
OFPB oppfatter å ha hatt en god dialog med Rådmannen underveis i prosessen siden nyttår. Vi har drøftet ulike alternativer slik det kommer frem i sakspapirene til kommunestyremøtet. I samtalene har vi oppfattet at Rådmannen har hatt stort fokus på prinsippet om likeverdig behandling. Derfor er det overraskende at han i sitt forslag til vedtak ikke anbefaler 100% dekningsgrad for alle barnehagene i Larvik.
Larvik kommune har beregnet lave tilskuddssatser for 2011. Sammenliknet med 2010 er tilskuddet redusert med 7,9% for barn under 3 år, og 9,3% for barn over 3 år. Sammenliknet med nasjonalt nivå er forskjellen enda større.
De lave tilskuddssatsene vil få alvorlige konsekvenser for de barnehagene med lav dekningsgrad, og kan i værste fall føre til nedleggelser. Barnehagene må gjøre større kutt i blant annet drift og vedlikehold. Kvaliteten, kompetanse og faglig personell i barnehagene vil bli svekket. Vikarbruk må nedprioriteres, hvilket reduserer kvaliteten til brukerne våre. Dårligere service til brukerne i form av åpningstider, mattilbud og innhold generelt. Det stilles store krav til individuell tilrettelegging for hvert enkelt barn, og ikke minst forventes det at barnehagen selv stiller ressurser for barn med særskilte behov, utover hva de får av ekstraressuser. Dette vil ikke være mulig å opprettholde kvalitet på, med færre midler enn vi allerede får. OFPB er særdeles bekymret for barnehagenes framtid, og at det skal finnes en mulighet til å ikke likebehandle barn i barnehagene i kommunen vår.
Til orientering når det gjelder rådmannens saksframlegg og Østlands Posten reportasje fredag, kan det se ut som om barnehagene er tildelt høyere tilskudd, da den totale rammen til barnehagene har økt fra første gang saken ble lagt fram i november. Dette er altså ikke tilfelle, da det er antall barn registrert pr 15.12, samt budsjett for de kommunale barnehagene, som ligger til grunn for utregningene.
OFPB er generelt bekymret for de lave tilskuddssatsene i Larvik kommune. Vi er ikke i stand til å kontrollere om beregningsgrunnlaget er riktig og gjenspeiler det reelle kostnadsnivået i kommunens barnehager. Vi ber polikerne vurdere om rådmannens forslag til vedtak er forsvarlig å gjennomføre uten at det får konsekvenser for kvaliteten i alle barnehager i Larvik kommune.

04.03.2011, Organisasjonen for Private barnehager i Larvik

Barnehagefreden er over

Nå bør småbarnsforeldre og barnehageansatte våkne. Det er slutt på tiden da staten holdt sin beskyttende hånd over barnehagene. Penger som tidligere måtte gå til barnehagene kan Larvik kommune nå bruke fritt. Kan vi risikere at noen finner ut at det er en gylden anledning til å kutte i barnehagebudsjettene? Vi vet jo at Larvik kommune skal spare penger.
Les mer…