Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Viser arkivet for stikkord av

Oppvekstkommitéens utsettelse av skolesaken

Det er all grunn til å gratulere oppvekstkomitėens utsettelse av skolesaken. Endelig kan vi være stolte av våre folkevalgte.

Der er ingen grunn til å forhaste seg. En endelig beslutning som er godt fundamentert i en grundigere saksbehandling og analyse av tilgjengelig tallmateriale og belysning av ulike sider i såvel samarbeid mellom Frøy og Frostvedt, som øvrige forslag, er det eneste riktige å gjøre når man skal legge en kabal for fremtiden. Her er det essensielt å ikke forhaste seg. Dette gir håp om å unngå en ny skandale som rivingen av gymnaset i fjor. Når oppvekstkommitėen enstemmig treffer en slik beslutning, er det grunn til applaus.

Det skal heller ikke undervurderes viktigheten å skape entusiasme og flertall blant befolkningen generelt for vedtak som treffes. En beslutning om en ny skolestruktur for Larvik, skal vi leve med i mange, mange år fremover. Å bruke fellesskapets penger bør ha bredt flertall i befolkningen generelt. Kanskje det er nettop det vi kan få til nå.

Til såvel oppvekstkomitėens medlemmer som kommunestyrets; lykke til. Måtte klokskapen seire denne gangen.

Spareforslaget salg av Rombær'n, bør bli en grundig gjennomgang av all kommunal eiendom

Spareforslag – som å kutte budsjett eller oppgaver – er alltid vanskelig og lite populære. Mange kutt er dog nødvendige! Likevel, fokus på å også øke inntektssiden er viktig! Spareforslaget (eller inntektsforslaget) å selge Rombær’n bør selvfølgelig vurderes hvis bygningsmassen ikke brukes fornuftig og det lar seg gjøre å flytte eksisterende aktivitet til et annet bygg.

Håper likevel at man ser mer generelt på dette forslaget og vrir det til å bli en grundig gjennomgang av behov for både bygninger og tomter som kommunen eier – og ikke bare ser på Rombær’n. De bygningene eller tomtene som kommunen ikke bruker eller tar vare på, bør selges!

Det må eksempelvis finnes hundrevis av små kommune-eide parseller som ikke er i bruk og/eller ikke tas skikkelig vare på , og som ikke oppfattes som noe positivt i nærområdet. Disse kan tilbys solgt til nærmeste naboer, f.eks. villnis, kratt, forfalte og ubenyttede lekeplasser(som er farlige for barn), osv. Bare i vårt nærområde kommer jeg til 15 stk på størrelse 0,2 til 2 mål. Her må en selvfølgelig passe på å ikke selge fri-områder som aktivt brukes og oppfattes positivt! Hvis hver parsell selges til villige naboer for en gjennomsnittspris på f.eks. kr. 250.000, har bare parselleksemplet et direkte salgs-inntektspotensial på over 25 millioner kroner. Videre vil kommunen spare på reduserte årlige driftsutgifter.

Larvik kommune bør grundig gjennomgå behovet for alle kommuneeide bygninger og tomter. Selg det kommunen ikke trenger! Spareforslaget kan da ha potensial på flere 100 millioner i salgsinntekter og i årlige reduserte driftsutgifter, samt et hyggeligere nabolag med mer velstellte tomter og bygninger.

Det er aldri for sent å snu!

De siste dagers debatt i media rundt den forestående rivingen av det gamle gymnaset, viser et stort engasjement. Og det er veldig bra. Det er allikevel interessant at debatten handler om kommunuestyrerepresentanten Manvik sitt nyoppfunnede uttrykk for å karakterisere kommuneadministrasjonen som har vekket debatten.
Jeg skal ikke gå inn Manvik sitt uttrykk utover å konstatere at det serveres nokså kraftige salver fra bystyrets talerstol, som det tydeligvis fra representantens side forventes og forlanges at kommunens ansatte ledelse må akseptere.
Det som er interessant i denne sammenheng, er argumentasjonen fra LKE sin side med at ”vi hadde en arkitektkonkurranse hvor de inviterte sto fritt til å velge å bruke deler av det gamle bygget” At ingen av arkitektene fant det hensiktsmessig å beholde deler av den gamle bygningsmassen tas som et ”bevis” på at dette ikke ville være lønnsomt.
Dette er noe av det dummeste jeg har hørt.
Dette blir jo en helt håpløs argumentasjon: Det er vel innlysende at en arkitekt vil synes der er mer spennende å tegne et nybygg enn å flikke på noe gammelt. Det blir som å spørre sin tenåringsdatter om hun vil beholde den gamle skijakka og bare kjøpe ny bukse eller om hun vil ha hele dressen ny. Eller som det eldgamle uttrykket å be bukken om å passe havresekken – og så deretter stille seg uforstående til at bukken forsyner seg av sekken….
Jeg har ikke satt meg detaljert inn i problematikken her, og skal vokte meg vel for å komme med bastante konklusjoner om hvorvidt bygget er egnet eller ikke egnet. MEN, det er allikevel verd å tenke seg om en gang ekstra i denne saken.
Om det er en riktig konklusjon at det vil være mer hensiktsmessig , ikke minst rent praktisk i forhold til arealutnyttelse og muligheter som utomhusområdet vil kunne gi ved riving og nybygg alternativt til ombygging, MÅ man vel også ta en titt på brukskontoen. Om kontoen er tom, slik det vel dessverre er for Larvik kommune sin brukskonto, er det vel kanskje ikke veldig lurt å pådra seg de kostnadene et nybygg vil medføre. Selv om det skulle vise seg at det over tid (sannsynligvis over svært lang tid) vil være lønnsomt med riving og nybygg kontra rehabilitering kan man ikke velge dette alternativet om man ikke har penger til det. Slik er det bare.
Avslutningsvis finner jeg det betimelig å minne om sunn fornuft i en slik sak. Det er en grunn til at vi i vårt demokrati ikke har valgt kun fagpersoner i styre og stell, men baserer oss på å finne personer som har en god porsjon sunn fornuft og greier å sortere innspill fra ulike fagmiljøer, via utredninger til en endelig konklusjon hvor det totale bildet tillegges avgjørende vekt. I praksis er det slik at økonomi er en faktor vi ikke kan ignorere. Når Larvik kommune nå sannsynligvis står overfor en situasjon hvor man kan bli satt under ”offentlig administrasjon” som følge av ”gamle synder” virker det som om man har lagt den sunne fornuften hjemme, når man ikke ser andre muligheter enn å bruke penger på et nytt skolebygg som man innerst inne vet vil bli en av de siste spikerne i kista før man fratas myndigheten til å styre over egen økonomi.
For de av dere som husker prosessen før fem kommuner ble til én på slutten av 1980-tallet, blir dette en déjà vu. Vi har opplevd det før. Et av de siste stuntene kommunestyret i gamle Tjølling kommune gjorde var å beslutte gatelys i hele kommunen. Dette ble stoppet, men ikke før man hadde satt opp stolper i vær krok over hele kommunen. Det var et morsomt skue i mange år før storkommunen fant økonomi i å tilkoble lys i stolpene også.

Reaksjoner på mulig vedtak til ny skolestruktur.

Leste i avisa i dag om venstres standpunkt i ny skolestruktur i Larvik. Denne sentraliseringen er ikke forenlig med mitt syn. At små barn lærer mer og trives bedre i store enheter med lang skolevei, har vi ingen bevis på. Snarere tvert i mot.
Les mer…

Om soner og normal høflighet

Skal man starte en sone må man da akseptere at det kommer bidrag som kanskje er bedre enn de man selv skriver. Eller at det kommer fotografier som er bedre enn de man selv tar.
Det blir da direkte feigt og fullstendig useriøst å stenge sonen og spille fornærmet. Meget barnslig også. Pluss uhøflig.

Som vert for en sone er jeg alltid takknemlig når det kommer bidrag, ellers burde jeg da funnet på noe ganske annet.
La oss ta for oss em seriøs person jeg kjenner ganske godt. Han er en dyktig fotograf, har tatt utdanning og kan dette faget temmelig godt. Jeg er i forhold temmelig selvlært. Men nettopp derfor er jeg selvsagt takknemlig for å se bilder fra hans kameraer. Det er da jeg kan lære litt!
Men andre personer stenger soner, bevares hvor mye rart som er utrustet med to bein og manko på egne meninger og normal høflighet.
De burde ganske enkelt skamme seg.
So keep on boyz!!!!!