Østlands-Postens arena for politikk og samfunnsdebatt i Larvik og Lardal – TILBAKE TIL ØPs NETTSIDE

Er konkurranse alltid bra?

Dagens (27.05.15) leder i ØP om at det er bra med flere aktører hevder at ”… nettopp fordi tjenestene som iFokus leverer er så viktige, er det bra at det nå åpnes opp for mer konkurranse. Konkurranse har som kjent den effekten, at aktørene blir bedre. Tjenestene blir billigere og mer effektive”. Dette er imidlertid en nyliberalistisk politisk påstand som langt fra er selvsagt og følgelig burde hatt en nærmere økonomisk begrunnelse.

Selv om påstanden fremsettes som en konvensjonell visdom, er det få tegn i dagens Europa og USA med sterk konkurranse og frihandel, som tilsier at dette er selvsagt. Som kjent er forholdene i vår del av verden blant annet preget av høy arbeidsledighet og stor sosial nød, og en økende forskjellen mellom fattig og rik – jf. Thomas Pikettys bok om ulikhet og kapitalismens utvikling. Også den økonomiske veksten, dvs. produksjon pr. arbeidet time, er som det går fram av Aftenposten 12.02.15, blitt gradvis lavere de seneste 40 årene. På begynnelsen av 1970-tallet var produktivitetsveksten i de rike OECD-landene over fire prosent i året (gir dobling av produksjon og lønninger på 15-20 år). De seneste årene har den årlige produktivitetsveksten vært på snaue én prosent i året (det tar dermed 70 år å doble produksjon og inntekter). Videre har vi et merkelig sammenfall mellom en nærmest absolutt liberalisme i økonomien og en sikkerhetskontroll uten sidestykke.

Et sted hvor et marked med fri konkurranse i teorien kan foregå, er ved salg av egg på et torg med mange selgere og kjøpere. Her har alle mulighet til å vurdere de varer som tilbys og prisene på dem. Likevel er det to forhold som taler imot.

For det første er vi ikke så rasjonelle som økonomene tradisjonelt påstår – jf. Daniel Kahneman (Nobels minnepris i økonomi 2002): ”Tenke, fort og langsomt” (2012) og Herbert A Simon (Nobels minnepris i økonomi 1978): ”Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administration Organization” (1947). Her skrev han blant annet: ”We talk about organization in terms not unlike those used by a Ubangi medicine man to discuss disease”.

For det andre, som den logiske konklusjon John Kenneth Galbraith trakk i boka: ”American Capitalism” (1956) at dersom markedet virkelig fungerer effektivt, vil ikke bedriftene klare å skape tilstrekkelig økonomisk overskudd til å kunne gjøre større tekniske framsteg. Innovasjon blir således bare mulig når markedet ikke fungerer optimalt og bedriftene gis muligheter for betydelig økonomisk gevinst. Han bemerket også at ordet ”konkurranse” ikke bare brukes som et begrep innen økonomien, men nærmest benyttes som et symbolsk uttrykk for ”alt som er godt”.

Dertil krever det at de menneskene som iFokus skal hjelpe, kun betraktes som rene varer, som kan ”omsettes” på markedet, frigjort fra menneskelige behov og samfunnsmessige hensyn (jf. Karl Polanyi: The Great Transformation (1944) / Den liberale utopi (2012)). Så kanskje blir resultatet heller et ”kappløp mot bunnen”, slik økonomen Fritz C. Holte hevder i ”Det alternative systemet” (2004)?

Vist 474 ganger. Følges av 1 person.
Annonse